Noroma.

Algemene Voorwaarden

Dit programma is een product van R. van Zanten. http://www.noroma.nl.
Geschreven in Microsoft Excel.

Door dit programma  te downloaden, installeren of gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Gebruik van noroma Excel programma’s

De software is beschikbaar voor  bedrijven en particulieren

2. Eigendomsrechten

U erkent dat de Software eigendomsgegevens en vertrouwelijke gegevens bevat die onder bescherming staan van de intellectueel eigendomswetten en andere wetten, en dat R. van Zanten  beschikt over alle rechten over, aanspraak op en belang in de software en software die via of in combinatie met EXCEL PROGRAMMA’S wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten hierin en hierover. “Intellectuele eigendomsrechten” omvatten alle rechten die van tijd tot tijd bestaan onder octrooirecht, het auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en alle andere eigendomsrechten, en alle toepassingen, vernieuwingen, aanvullingen en herinvoeringen daarop van toepassing zijnde, nu of in de toekomst onverminderd wereldwijd van kracht. U gaat ermee akkoord dat u het volgende zelf niet zal doen en het derden niet zal toestaan: (I) het kopiëren, verkopen, licentiëren, distribueren, doorgeven, aanpassen, wijzigen, vertalen, afgeleid materiaal voorbereiden, afbreken, nabouwen, demonteren van de software of anderszins proberen de broncode uit de software te krijgen, tenzij anderszins toegestaan. (II) het proberen de beveiliging of gebruiksregels van de inhoud die zijn bepaald voor, toegepast op of uitgevoerd door functies in de software met inbegrip van maar niet beperkt tot functies voor het beheer van digitale rechten te ontwijken of teniet te doen, (III) het opnieuw gebruiken van de software om inhoud te openen, kopiëren, doorgeven, transcoderen of opnieuw te verzenden in strijd met de wet of rechten van derden, of (IV) het verwijderen, onbegrijpelijk maken, of veranderen van auteursrechtverklaringen, handelsmerken of andere eigendomsrechtverklaringen van R. van Zanten of derden die verbonden zijn aan of ingesloten in, of die zijn geopend in samenhang met of via de software.

3. Naleving van wetten

U gaat ermee akkoord te voldoen aan lokale wet- en regelgeving aangaande het downloaden, installeren en/of gebruiken van de software.

4. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord R. van Zanten te vrijwaren van alle claims, aanspraken of rechtszaken die voortvloeien uit of die op enige wijze betrekking hebben op uw gebruik van de software, of door schending van de Algemene Voorwaarden inclusief aanspraken of kosten die voortvloeien uit claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, kosten van gerechtelijke procedures of advocatenkosten van welke aard dan ook.

5. Uitsluiting van garantie

U begrijpt en stemt expliciet in met het volgende: A) uw gebruik van de software is uw eigen risico. De software wordt aangeboden in de huidige staat  en zonder enige vorm van garantie. Voor zover dit onder het van toepassing zijnde recht is toegestaan, wijst R. van Zanten alle garanties en bepalingen af, ongeacht of deze expliciet of impliciet zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties of bepalingen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. B) R. van Zanten geeft geen garantie (i) dat de software zal voldoen aan uw vereisten. (ii) dat de software vrij van fouten of defecten zal zijn. (iii) met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of prestaties van de software , en (iv) dat fouten in de software zullen worden gecorrigeerd. C) inhoud of materiaal dat u heeft gedownload of anderszins heeft verkregen via het gebruik van de software is uw eigen verantwoordelijkheid en risico. U alleen bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of ander apparaat of gegevensverlies dat wordt veroorzaakt door het downloaden van de inhoud of het materiaal. D) de software is niet ontworpen voor gebruik waarbij een gebrek in de software kan leiden tot overlijden, lichamelijk letsel of ernstige schade aan het milieu.

6. Beperkte aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat R. van Zanten niet tegenover u aansprakelijk is voor eventuele directe schade, indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade of smartengeld met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens winstderving, verlies van goodwill, Gebruik gegevens of andere immateriële schade (zelfs niet als R. van Zanten op de hoogte was van de mogelijkheid van deze schade) voortvloeiend uit; (i) het gebruik van de software of de onmogelijkheid om de software te gebruiken; (ii) de onmogelijkheid om de software te gebruiken om toegang te krijgen tot inhoud of gegevens; (iii) kosten voor de verwerving van vervangende goederen of services; (iv) ongeautoriseerde toegang of wijziging van uw gegevens of gegevensoverdracht; of (v) andere zaken die betrekking hebben op de software. De bovenstaande beperkingen zijn ook van toepassing als eventuele beperkende tegenmaatregelen tekortschieten en voor zover dat onder het van toepassing zijnde recht is toegestaan.

7. Uitsluitingen en beperkingen

Niets in deze overeenkomst is bedoeld om enige voorwaarde, garantie, enig recht of enige aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken als dit niet wettelijk is toegestaan. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting van bepaalde garanties of voorwaarden, of beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor het verlies of de schade die wordt veroorzaakt door nalatigheid, contractbreuk of schending van geïmpliceerde voorwaarden, of incidentele schade of gevolgschade, niet toegestaan. De aansprakelijkheid van R. van Zanten wordt beperkt voor zover dit onder het van toepassing zijnde recht is toegestaan.

8. Overige bepalingen

a) Volledige overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en R. van Zanten met betrekking tot de software en bepalen uw gebruik van de software. b) Afstandsverklaring en scheidbaarheid. Het feit dat R. van Zanten enig recht of bepaling onder deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, betekent niet dat R. van Zanten afstand doet van dit recht of deze bepaling. Indien een bevoegde rechtbank mocht oordelen dat enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig is, stemmen de partijen ermee in dat de rechtbank moet proberen de bedoelingen van de partijen, zoals aangegeven in de bepaling te implementeren. De andere bepalingen van de deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht. c) Verjaring. U stemt ermee in dat onafhankelijk van enige wet of verordening die het tegendeel aangeeft, elke claim of rechtszaak die voortvloeit uit of betrekking heeft op het gebruik van de software of deze Algemene Voorwaarden, moeten worden ingediend binnen één (1) jaar nadat deze claim of rechtszaak zich voordeed, en hierna nooit meer kan worden ingediend. d) Koppen. De Koppen van de paragrafen in deze Algemene Voorwaarden zijn alleen voor de duidelijkheid en hebben geen juridische of contractuele invloed. e) Opmerkingen. Als u opmerkingen heeft over de software of ideeën om de software te verbeteren, gaat u naar http://www.noroma.nl en geeft u uw opmerkingen door. Wanneer u dit doet, geeft u  R. van Zanten toestemming om uw ideeën of opmerkingen zonder enige beperking en zonder enige vergoeding te gebruiken.